Volonterski centar Karlovac

Savjet mladih Grada Karlovca traži nove članove

Savjet mladih Grada Karlovca traži nove članove i zamjenike članova na mandatno razdoblje od tri godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koje se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Karlovcu. Savjet mladih ima devet (9) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika koji održavaju redovite sastanke te javno zagovaraju sudjelovanje mladih u donošenju i provođenju politike vezane za mlade.

Savjet mladih Grada Karlovca se u 2015. godini nalazio u top 10 najaktivnijih od ukupno 143 osnovana savjeta mladih diljem Hrvatske, a u 2016. je sudjelovao u izradi evaluacije Gradskog programa za mlade u Gradu Karlovcu, organizaciji Dana neformalnog obrazovanja. Važno je spomenuti i sudjelovanje na 11. ekonomskom forumu mladih lidera u Europi – najvećem međunarodnom ekonomskom i socijalnom forumu mladih lidera u Europi.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu biti osobe u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, s prebivalištem ili boravištem na području grada Karlovca. Osoba može istodobno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Karlovca, a dosadašnji rad Savjeta mladih možete pogledati na njihovoj Facebook stranici.

Rok za prijavu je 16. siječanj 2018.